لیست رمز و آی پی دوربین مداربسته
لیست پسورد و نام کاربری-ip پیش فرض دوربین های مدار بسته

در لیست زیر آی پی IP پیش فرض یا همان آی پی دیفالت دوربین مداربسته

بهمراه یوزر و پسورد کارخانه تجهیزات امنیتی نظارتی از برند های روز دنیا در اختیار شما همکاران گرامی قرار داده شده تا در صورت بروز مشکل مورد استفاده قرار گیرد

برندنام کاربریپسورد آی پی IP پیش فرض
Dahua888888888888۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۸
Dahuaadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۸
Dahua666666666666۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۸
HIKVisionadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
Arecontadminno set passwordno default/DHCP
Avigilonadminadminno default/DHCP
Axisrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Axisrootno set password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Basleradminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Boschserviceservice۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
BoschDinionno set password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
Brickcomadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱
Canonroot Model# of camera۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱
CBC Ganzadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Ciscono defaultno set password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
CNBrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰۰
Costarrootroot
۳xLogicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
univiewadmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
ACTiadmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
DVtelAdmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
GeoVisionadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰
Grandstreamadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
GVIAdmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
HIKVisionadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
Honeywelladministrator۱۲۳۴no default/DHCP
IOImageadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰
IPX-DDKrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IPX-DDKrootAdmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IQInvisionrootsystemno default/DHCP
JVCadminModel# of camerano default/DHCP
Merit Lilin Cameraadminpassno default/DHCP
Merit Lilin Recorderadmin۱۱۱۱no default/DHCP
MessoaadminModel# of camera۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
Mobotixadminmeinsmno default/DHCP
Panasonicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Panasonicadmin1password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Pelcoadminadminno default/DHCP
PiXORDadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
PiXORDrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
QVISAdmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Samsungroot۴۳۲۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin۴۳۲۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin۱۱۱۱۱۱۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Sanyoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲
Sentry360Admin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Sonyadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Specorootroot۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
Specoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
StarDotadminadminno default/DHCP
Starvediaadminno set passwordno default/DHCP
Toshibarootikwb۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۳۰
UDProotunknownunknown
Ubiquitiubntubnt۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰
Verintadminadminno default/DHCP
VideoIQsupervisorsupervisorno default/DHCP
اشتراک گذاری